Polityka ochrony prywatności Użytkowników wraz z polityką cookies

 1. Politykę prywatności wprowadziliśmy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – L 119/1 oraz Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Obowiązkiem Administratora jest ochrona danych osobowych
 2. Podstawowe definicje odnoszące się do danych osobowych: Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  b) Zbiór danych – oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie.
  c) Przetwarzanie danych – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.
  d) Zgoda (osoby, której dane dotyczą) – oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych, przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem.
 3. Administrator czynnie stosuje zasadę minimalizacji przetwarzania danych osobowych.
 4. Administrator zawsze dokłada należytej staranności, celem ochrony przekazywanych do przetwarzania danych – w tym danych osobowych, zasada ta dotyczy stosowanych rozwiązań informatycznych, wdrożonych procedur i organizacji.
 5.  Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie za dobrowolną i jednoznaczną Zgodą osoby, której dane dotyczą. Podanie jakiejkolwiek danej osobowej do przetwarzania, jest świadome i następuje przed zawarciem jakiejkolwiek umowy lub dokonaniem czynności przez Administratora.
 6. Przetwarzanie danych osobowych (identyfikacyjnych) Użytkowników dla celów świadczenia usług Serwisu jest obowiązkowe do realizacji i rozliczenia zamówionych usług.
 7. Administrator zabezpiecza właściwie dobranymi sposobami dane przekazane do przetwarzania przed ich przejęciem przez osoby nieupoważnione, przed nieuprawnionym przetwarzaniem danych – w tym danych osobowych – niezgodnym z obowiązującym prawem polskim i unijnym oraz dokłada należytej staranności, by zabezpieczanie i kontrola tych danych odbywała się w sposób ciągły. Administrator nie przekazuje danych osobowych stronie trzeciej bez podstawy prawnej, np. podmiotowi obsługującemu system płatności celem rozliczenia usług płatnych.
 8. Użytkownik, który przekazał Administratorowi dane osobowe przysługują prawa: do żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), do niepodlegania profilowaniu.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że informacje na temat danych osobowych przetwarzanych przez Administratora udzielane będą na podstawie wniosku tradycyjnego lub elektronicznego.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikami poprzez zamieszczanie komunikatów w Serwisie.
 11. System informatyczny Serwisu stosuje technologię cookies (Cookie to niewielki plik tekstowy składający się z alfanumerycznych znaków, który jest umieszczany na urządzeniu docelowym, np. komputerze, tablecie, smartfonie, gdy używana przeglądarka internetowa otwiera stronę internetową używającą cookies. Są one używane przez przeglądarkę internetową do nawigacji na stronie internetowej i pełnego wykorzystywania jej możliwości, np. do logowania, do ustawiania opcji lub wersji językowych, szaty graficznej i innych podobnych. Cookies są używane przez stosowaną przeglądarkę internetową w celu obsługi danej strony internetowej, a nigdy nie służą do nieautoryzowanego zbierania informacji lub danych.) w następujących zastosowaniach:
  • Jako część systemów Google Analytics i Search Console, tj. analizy ruchu na stronach internetowych udostępnianego przez Google LLC. Polityka prywatności Google Analytics: https://policies.google.com/privacy?hl=en.
 12. Google Analytics wykorzystuje technologię cookies, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z Internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te nie są nigdy łączone z danymi osobowymi i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, może zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując swoja przeglądarkę internetową. Informacje jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies Administrator nie może zagwarantować poprawnego działania Serwisu. Jeżeli Użytkownik zgadza się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu odwiedzin naszej witryny chciałby je skasować, może to zrobić bez ryzyka, a informację o tym jak to zrobić znajdzie w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.
 13. Zapisywanie plików cookies może zostać wyłączone poprzez odpowiednie ustawienie opcji w używanej przeglądarce internetowej. Pliki cookies mogą zostać usunięte poprzez użycie odpowiedniej opcji w używanej przeglądarce internetowej.
 14. System informatyczny Serwisu nie stosuje cookies służących do śledzenia aktywności Użytkowników.
 15. Serwis zawiera odnośniki pozwalające odwiedzać inne strony internetowe, np. Serwis społecznościowy Facebook, prowadzony przez Facebook Inc. Jeżeli link taki zostanie użyty do opuszczenia Serwisu, to jednocześnie należy zaakceptować fakt, iż Właściciel nie ma żadnej kontroli nad zawartością stron zewnętrznych. Zatem, nie może i nie jest odpowiedzialny za ochronę prywatności i danych osobowych podczas odwiedzania stron zewnętrznych. Strony te posiadają własne zasady (polityki) prywatności, z którymi należy się zapoznać, np. Facebook: https://pl-pl.facebook.com/about/privacy/
 16. Administrator zastrzega sobie prawo do modyfikacji zapisów dotyczących ochrony prywatności w każdym czasie i dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem, iż zmiany nigdy nie będą obowiązywały wstecz. W przypadku wprowadzenia zmian będą one ogłoszone w Serwisie, aby można było się z nimi zapoznać i do nich ustosunkować w czasie przynajmniej czternastu dni przed wejściem w życie zmian.
 17. Jeżeli Osoba, której dane dotyczą zauważy, że jakiekolwiek dane są niezgodne
  z prawdą lub niekompletne, należy to zgłosić drogą elektroniczną; w razie potwierdzenia wystąpienia niezgodności zostanie ona niezwłocznie poprawiona.
 18. Stosujemy technologie: cookies i local storage służące do zbierania i przetwarzania danych osobowych oraz danych eksploatacyjnych w celu zapamiętywania oraz analizowania odwiedzin. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu. Kontynuowanie przeglądania bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies i podobnych technologii.
 19. Kontakt bezpośredni drogą elektroniczną z Administratorem: info@wasylowadvies.nl